• Ügyfélfogadás: H-Cs.: 8.00-11.30 és 13.00-16.00

+36-82/411-641

iroda@smok.t-online.hu

7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 31/B fsz. 2.

Tagdíjszabályzat

Tagdíjszabályzat

 

Tagdíjszabályzat

Letölthető..

        T A G D Í J S Z A B Á L Y Z A T

a Területi Szervezetek Tanácsa által 2022. november 9-én elfogadott,
2023. január 1. napjától hatályos módosításokkal egységes szerkezetben1
A Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának (a továbbiakban: Asz.) 16./ és 42./ pontja szerint a tagdíjra
vonatkozó kedvezmények körét, mértékét, a tagdíj fizetésének módját és az Asz. 63./ pontjában meghatározott
pótdíj mértékét jelen Tagdíjszabályzat tartalmazza.

I. A tagdíjfizetéssel kapcsolatos szabályok, a pótdíj mértéke
1./ A tag a tagdíjat és a pótdíjat a MOK tagdíjszámlájára fizeti be. A tag a kamarába való belépésekor
nyilatkozik arról, hogy milyen módon kívánja fizetni a tagdíjat, a tagdíjfizetés módját a tag az Országos
Hivatalhoz intézett írásbeli bejelentéssel jogosult megváltoztatni.
A tárgyévben befizetett tagdíjakról a MOK évente utólag számlát állít ki és megküldi a tagnak legkésőbb
a tárgyévet követő év január 31. napjáig. A számla a tagnyilvántartó program pénzügyi felületéről isletölthető.

2./ A tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja:
a) tagsági viszony létesítése esetén, a tagfelvételi kérelem benyújtását követő hónap első napja;
b) tagsági viszony saját kérésre történt szüneteltetését követően a tagsági viszonynak a tag kérelmére
történt helyreállítása esetén, az erre irányuló kérelem benyújtását követő hónap elsőnapja;
c) amennyiben a tagsági viszony felfüggesztésére jogerős bírói ítélet, vagy etikai határozat nyomán
kerül sor, a tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja az ítéletben, vagy etikai határozatban
megállapított idő lejártát követő hónap első napja.

3./ A tagdíjfizetési kötelezettség befejező napja:
a) a tagsági viszony saját kérelemre történt szüneteltetése esetén, a szüneteltetésre irányuló kérelembenyújtása hónapjának utolsó napja;
b) a tagsági viszony tag általi megszüntetése esetén, az erről szóló bejelentés benyújtása hónapjánakutolsó napja;
c) a tagsági viszonynak az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII.
törvény (Ektv.) 17. § b) és 25.§ (1) bekezdés d) pontja alapján való felfüggesztése esetén, a
határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja;
d) a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdésének b) és d) pontjai alapján, a kamara általi
megszüntetése esetén a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja;
e) a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján — a tagsági viszony etikai
büntetésként történő megszüntetése (kizárás) esetén — a határozat jogerőre emelkedése hónapjának
utolsó napja.

4./ Az Alapszabály 63. pontjában meghatározott pótdíj mértéke 0,- Ft.
1 Elfogadta a TESZT 2022.11.09. napján a 60/ és 61/2022.11.09. sz. határozatával, hatályos 2023.01.01. napjától2
II. Tagdíjmentességek-, kedvezmények

5./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:
a) CSED-en, GYES-en, GYED-en, GYET-en vagy GYOD-on vannak,
b) pályakezdők, azaz az alapdiploma megszerzésének időpontjától számított hatodik év december
31. napjáig.

6./ A mindenkori tagdíj 10%-át fizetik azok a tagok, akik:
a) 65. életévüket betöltötték és nem végeznek semmilyen – jogviszony és időtartam keretében –
jövedelemszerző egészségügyi tevékenységet.

7./ Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:
a) 80. életévüket betöltötték,

8./ A kedvezményre jogosító körülményeket a kedvezményt igénylő tag köteles írásban bejelenteni és
igazolni a MOK Országos Hivatalánál vagy a területi szervezeténél, a kedvezmény a bejelentés napját
követő hónap első napjától illeti meg a tagot. Késedelmes bejelentés, vagy a bejelentés elmulasztása
esetén visszamenőleges igény nem támasztható a kedvezményre.
Jelen pont szerinti bejelentési kötelezettség nem terheli az 5./ pont b) alpontban (pályakezdők) és a 7./
pont a) alpontban (80. éven felüliek) meghatározott tagokat.
Az 5./ pont a) alpontja esetében a bejelentés elmulasztása esetén a kedvezmény utólagosan is érvényesíthető:
a) a bejelentés évének – tárgyév – január 1. napjáig visszamenőlegesen, amennyiben a kedvezményre
okot adó körülmény a tárgyévet megelőzően következett be,
b) a kedvezményre okot adó körülmény bekövetkezését követő hónap első napjára visszamenőlegesen,
amennyiben a kedvezményre okot adó körülmény a tárgyévben következett be.
Amennyiben megszűnik a kedvezményre jogosító körülmény, azt a tag a megszűnés hónapjának utolsó
napjáig köteles bejelenteni a MOK Országos Hivatalának vagy a területi szervezetének. Ennek elmulasztása
esetén a kamara jogosult a kedvezményes és a teljes tagdíj közötti különbözetet érvényesíteni a
mulasztó taggal szemben, a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének hónapját követő hónap
első napjáig visszamenőleg.

9./ A jelen szabályzat 8./ pontjában előírt bejelentési és igazolási kötelezettségeket a kamara adategyezetés
útján ellenőrizheti. Az adategyeztetés során a területi szervezet vagy az Országos Hivatal – figyelemmel
az Asz. 15./ b) pontjára – a tag tagnyilvántartásban rögzített címére, postai vagy elektronikus
(e-mail) úton adategyeztető lapot küld ki. A tag köteles az adategyeztetőt és a kedvezményre jogosító
körülményt igazoló egyéb okiratokat – az adategyeztetési felhívás kiküldésétől számított – 30 (harminc)
napon belül – postai vagy elektronikus (e-mail) úton – visszaküldeni.
Abban az esetben, amennyiben a tag a jelen pont szerinti adategyeztetési kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy az előző bekezdésben megállapított határidő lejártát követő hónap első napjától kedvezménykategóriáját
elveszti. Ebben az esetben a területi szervezet vagy az Országos Hivatal jogosult a
kedvezménykategória módosítására.
Jelen pont alapján az Országos Hivatal – egyes vagy valamennyi területi szervezet részére – adategyezetési
kötelezettséget írhat elő. Az Országos Hivatalvezető jogosult körlevélben az adategyeztetés részletszabályait,
így különösen az adategyeztető lap formáját és tartalmát, meghatározni.
Jelen pont alapján tilos a joggal való visszaélést megvalósító adategyeztetés. 3

 10./ A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége (a továbbiakban MOK OE) egyéni elbírálás alapján
méltányosságot gyakorolva jogosult a tagot a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség alól részben vagy
egészben mentesíteni.
Méltányossági kérelmet kizárólag a Magyar Orvosi Kamara tagja nyújthat be, mely kérelemnek tartalmaznia
a kell a kérelmező természetes személyazonosító adatait és kamarai nyilvántartási számát, továbbá
a kérelemben részletesen elő kell adni és okirattal igazolni, azokat a körülményeket, melyek a
méltányosság gyakorlását megalapozzák, indokolják. Méltányossági kérelem egy évben egyszer, az
adott tárgyév vonatkozásában nyújtható be.
A méltányossági kérelmeket az Országos Hivatal kezeli, formai szempontból ellenőrzi, azokról nyilvántartás
vezet és jogosult formai hiányosságok esetén a kérelmezőt hiánypótlásra felszólítani.
A méltányossági kérelemről a MOK OE határozattal dönt, mely határozat ellen jogorvoslatnak helye
nincs. A MOK OE döntéséről – az Országos Hivatal útján – írásban tájékoztatja a kérelmezőt.
A MOK OE jogosult döntése előkészítése érdekében:
a) a kérelmező tagsági jogviszonya szerinti területi szervezet előzetes véleményét kérni,
b) a kérelmezőt hiánypótlásra felszólítani és a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítani,
amennyiben a kérelmező a hiánypótlásra – megfelelő határidőn belül – nem válaszol vagy kérelmét
ismételten hiányosan nyújtja be.
III. Záró rendelkezések
11./ A jelen Tagdíjszabályzat — a módosításokkal egységes szerkezetben — 2023.01.01-n lép hatályba.
12./ A MOK a Tagdíjszabályzatot és annak módosításait honlapján és az Orvosok Lapjában teszi közzé.
13./ A Tagdíjszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Ekt. és az Asz. rendelkezései az irányadók.
Dr. Kincses Gyula elnök s.k.
A kiadmány