• Ügyfélfogadás: H-Cs.: 8.00-11.30 és 13.00-16.00

+36-82/411-641

iroda@smok.t-online.hu

7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 31/B fsz. 2.

MOK Somogy M. TESZ általános közzétételi lista

MOK Somogy M. TESZ általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei. Magyar Orvosi Somogy Megyei Területi Szervezet (továbbiakban: TESZ)
7100 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 31/B Fsz.2
Tel/Fax: 82/411-641
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélszolgálat elérhetősége: ugyanezen a címeken.
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. TESZ Küldöttgyűlés
Elnökség
Felügyelő Bizottság (FB)
Feladataik: A MOK Alapszabályban foglaltak szerint
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím).

TESZ Elnök: dr. Gilincsek Lajos

FB Elnök: dr. Kelemen Veronika
Elérhetőségük: Tel/Fax: 82/411-641
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend.

Bakonyi Sarolta

Hétfőtől - csütörtökig 8.00-11.30 és 13.00-16.00 -ig

Pénteken: 8.00-13.00 óráig

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A TESZ maga nem testületi szerv.

Az alábbi a legfőbb testületi szervre vonatkozó adatok.
Küldöttgyűlés, 9 fő küldött: Dr. Dús István, Dr. Turi Éva, Dr. Gál Károly, Dr. Kelemen Veronika, Dr. Romhányi Beáta, Dr. Németh Ildikó, Dr. Kuczkó Éva, Dr. Németh Éva, Dr. Magyar Lóránt,

Elérhetőségük: 7400 Kaposvár, Bajcsy- Zs. utca 31/B. Tel: 82/411-641
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A TESZ irányítása alatt álló más közfeladatot ellátó szerv nincsen.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke --------------------------------------
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai. --------------------------------------
8/a A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége --------------------------------------
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve --------------------------------------
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai Magyar Orvosi Kamara (MOK)
1068 Budapest, Szondi u. 100.
Telefon: +36 (1) 269-4391
Fax: +36 (1) 269-4392;
www.mok.hu;

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) - MOK Alapszabálya Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat  (ld: www.mok.hu oldalon)
SZMSZ (mellékelve)
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven. www.mok.hu oldalon
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai. --------------------------------------
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok.

I./A hatósági eljárásokat, az egyes hatósági ügyekben eljáró szerveket és a hatósági eljárások álatlános szabályait az Ekt. V.-V/A fejezet és MOK Alapszabály 25.b) 35.c) pontjai részletezik.Jogszabályok: Ekt./Ket./Alapszabály: www.mok.hu  oldalon; Tagfelvétellel, adatváltozással kapcsolatos nyomtatványok online kitölthetőek: www.mok.hu oldalon.
Személyes ügyintézés esetén az ügyfélszolgálat elérhetősége:7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 31/B. Fsz.: 2 Tel.:82/411-641, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Az ügyfélfogadás rendje: hétfőtől -csütörtökig: 8.00- 11.30, 13.00-16.00 óráig,            

II./  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) értelmében 2023. március 2. napjától az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá a nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szemben szakmai-etikai eljárást (a továbbiakban: etikai eljárás) - közfeladatként - az Egészségügyi Tudományos Tanács folytatja le.

Az etikai eljárásra - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény VI. Fejezetében foglaltakat az Eütv. 140/B. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A 2023. július 17-én megjelent kormányrendelet szabályozza az eljárások lefolytatásának folyamatát, az etikai eljárások feltételrendszerét, valamint az eljáró tanácsok összetételét.

Magyar Közlöny 106. szám MK23106.pdf (kozlonyok.hu)

 

Személyes ügyintézés esetén az ügyfélszolgálat elérhetősége:7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 31/B. Fsz.: 2 Tel.:82/411-641, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Az ügyfélfogadás rendje: hétfőtől -csütörtökig: 8.00- 11.30, 13.00-16.00 óráig,   

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

I. Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos eljárás a 2006. évi XCVII. tv. 19/A § szerint.

II Elsőfokú etikai eljárás általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény VI. Fejezetében foglaltakat az Eütv. 140/B. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. Tagnyilvántartás;
(név, formátum: Magyar Orvosi Kamara saját fejlesztésű nyilvántartó programja , az adatkezelés célja: a tagokról közhiteles nyilvántartás vezetése, - jogalapja: Ekt. 2.§ f) pontja és 19/A. §-a, időtartama: a tagsági jogviszony fennállása, az érintettek köre: a MOK tagjainak sorába belépő orvosok és nem orvosi, de egészségügyben dolgozó szakirányú szakképesítéssel rendelkező diplomások, forrás: elektronikus tagfelvételi kérelem, mely elérhető
http://www.mok.hu
 
Hozzáférés: kizárólag a MOK jelszóval ellátott tisztségviselők és munkavállalók számára lehetséges, valamint maga a tag saját adatait módosíthatja.
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. --------------------------------------
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály     nem korlátozza Előkészítés rendje: Ekt., Alapszabály szerint.
9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától --------------------------------------
10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk ---------------------------------
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. ÁSZ vizsgálat
12. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk ---------------------------------
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények a MOK Somogy Megyei Területi –Szervezetnél jelezhetők, a napi munkaidőben (8.00 – 16,00 óra között). Elérhetőség:
P .cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 31
Tel:  (06 82) 411 641
Fax: (06 82) 411 641
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az információs jogokkal a mindenkori Ügyviteli vezető rendelkezik, aki jelenleg: Dr. Tóth Bence
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. ---------------------------------
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai ---------------------------------
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél ---------------------------------
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek ---------------------------------
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista ---------------------------------

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók.

2017 egyszerűsített éves beszámoló

2018 egyszerűsített éves beszámoló

2019 egyszerűsített éves beszámoló

2020 egyszerűsített éves beszámoló

2021 egyszerűsített éves beszámoló

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok ---------------------------------
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama ---------------------------------
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) ---------------------------------
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések ---------------------------------

Egyszerűsített éves beszámoló 2017.pdf

Egyszerűsített éves beszámoló 2018.pdf

Egyszerűsített éves beszámoló 2019.pdf

Egyszerűsített éves beszámoló 2020.pdf

Egyszerűsített éves beszámoló 2021.pdf

Egyszerűsített éves beszámoló 2022.pdf