• Ügyfélfogadás: H-Cs.: 8.00-11.30 és 13.00-16.00

+36-82/411-641

iroda@smok.t-online.hu

7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 31/B fsz. 2.

Tájékoztatás etikai eljárással kapcsolatban

Tájékoztatás etikai eljárással kapcsolatban

 Etikai eljárás pdf

letölthető

 

A MOK Somogy M TESZ Etikai Bizottság feladat és hatáskörét az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) határozza meg.
Az etikai eljárás lefolytatásának kezdeményezése érvényesen csak személyesen vagy írásban (postai úton, ügyfélkapun keresztül) nyújtható be, az email útján benyújtott kérelem nem tekinthető sem személyesen, sem írásbeli benyújtásnak.
A panasz alapján még vizsgálat tárgyát képezi, hogy fennáll-e az etikai vétség gyanúja. A törvény alapján etikai vétség gyanúja esetén hivatalból indul meg az etikai eljárás.

Az etikai vétség
•    a MOK Etikai Kódexében foglalt szabályok vétkes megszegése,
•    a MOK alapszabályban, illetőleg
•    a kamara más belső szabályzatában foglalt vagy
•    a választott tisztségből eredő kötelezettségnek a vétkes megszegése.

Az Etikai Kódex és az Alapszabály a MOK honlapján bárki számára elérhető.
Amennyiben az Etikai Eljárásban egészségügyi adatok kezelése szükséges, a panasz benyújtójának személyes adataival igazolnia kell, hogy ezen adatok kezelésére, továbbítására jogosult, különösen fontos ez, ha elhunyt személy adatainak közlésére kerül sor, hozzátartozó vagy törvényes képviselő kíván panaszt tenni.
Az Etikai Eljárásban az etikai vétséget elkövető orvost csak az Ekt.-ben meghatározott etikai  büntetésekkel lehet sújtani, kártérítés kiszabására nincs lehetőség.
Az etikai vétség megállapításához szükséges tényállás feltárása során  nem kerül sor  polgári peres eljárás megindításához, vagy büntető feljelentéséhez szükséges adatok megállapítására.
Az Etikai Bizottságok tagjai orvosok, akiket a MOK tagok választanak meg az etikai felelősség elbírálására. A megválasztott orvosok hivatásuk teljesítése és napi munkájuk mellett szabadidejükben látják el ezt a feladatot, havonta egyszer üléseznek és minden panaszt csak az ülés keretében tárgyalhatnak meg, ezért az arra való első válasz is rövidebb, hosszabb időt vehet igénybe.
A panasz benyújtását követő első etikai bizottsági ülésen vizsgálat tárgyát képezi, hogy a panasz
•    érvényesen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül került-e benyújtásra;
•    a beadványban szereplő tények alapján fennáll-e az etikai vétség gyanúja;
•    szerepel-e a beadványban olyan személyes vagy egészségügyi adat, mely kezeléséhez a jogosultság igazolása szükséges. (Az adat kezelésére az érintett élő személy, vagy törvényes képviselője jogosult, elhunyt személyek egészségügyi adatainak kezelése jogszabály alapján nem lehetséges.)
•    a tények minél pontosabb tisztázása érdekében szükséges-e hiánypótlásra felhívni a panaszost;
•    ha minden rendben van, a panaszolt részére továbbításra kerül a panasz, aki észrevételt tehet azzal kapcsolatban.
 Fenti intézkedések és beérkezett válaszok után kerül a Bizottság abba a helyzetbe, hogy döntést hozzon az etikai eljárás megindításáról, vagy a panasz visszautasításáról.
•    amennyiben az etikai eljárás megindításra kerül, tárgyalás megtartása kötelező, az eljárás lefolytatására nyitva álló határidő egy tárgyalás megtartását teszi lehetővé a tényállás tisztázásához és bizonyítékokkal való alátámasztásához.
•    a Bizottság hatásköre csak az etikai szintű normasértés megállapítására terjed ki és ennek alapján az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy az alaptalan panaszt visszautasíthatja.
Az Etikai Bizottságok nincsenek hatósági jogkörrel felruházva. Eljárásuk során a hatóságokra vonatkozó rendelkezéseknek – a lehetőségeikhez igazodó – megfelelő alkalmazására jogosultak és kötelezettek.